Close

Przygotowujemy w Państwa imieniu dokumenty i wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA. Zajmiemy się przygotowaniem dokumentów i wniosków o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, WBE i MSWiA.

KREDYT

W ramach naszych usług mogą Państwo skorzystać z kredytowania pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS. Jeśli koszt pogrzebu wynosi więcej niż kwota zasiłku, wymagane jest uzupełnienie tej różnicy.

W przypadku tańszego pogrzebu zakład zwraca różnicę.

Od 1 marca 2012 kwota zasiłku wynosi 4000 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • druk ZUS Z-12 (wniosek o wydanie zasiłku pogrzebowego) 
  • skrócony odpis zgonu
  • oryginał rachunku poniesionych kosztów
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (jeżeli zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej). Nie dotyczy to osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub osób współpracujących z nimi
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ubiegającego się o zasiłek z osobą zmarłą.

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

  • w razie śmierci ubezpieczonego lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.